Mit ehetek? | Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A Mit-ehetek.hu internetes honlap (továbbiakban: Honlap) tulajdonosa a Pabole Kft. (székhely: 1148 Budapest, Angol u. 43. al.1. cégjegyzékszám: 01-09-700495, adószáma: 12726316-2-41.; továbbiakban "Szolgáltató", e-mail: info@mit-ehetek.hu, a továbbiakban: Szolgáltató). Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, és a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban szerepel.

1. Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: Pabole Kft.

A szolgáltató székhelye: 1148 Budapest, Angol u. 43. al.1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@mit-ehetek.hu

Cégjegyzék száma: 01-09-700495

Adószáma: 12726316-2-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Telefonszáma: +36-20-9429-212

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-95284/2016.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Evista Kreatív Ügynökség Kft.

Cím: 6722 Szeged, Attila u. 11.

Adószám: 13063746-2-06

E-mail: info@e-vista.hu

2. Bevezetés

A Mit-ehetek.hu internetes honlap látogatásával és használatával Ön Felhasználónak minősül és elfogadja a jelen dokumentumban foglalt feltételeket (továbbiakban: Felhasználási Feltételek, ÁSZF, szabályzat)

Jelen  Felhasználási feltételek hatálya kiterjed a Mit-ehetek.hu oldalon a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe vevő személyekre (a továbbiakban: Felhasználó).

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://mit-ehetek.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:  Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Jelen dokumentum a Szolgáltató által üzemeltetett Mit-ehetek.hu tartalmának és szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Felhasználók általi igénybevételének feltételeit tartalmazza. A Felhasználó a Honlapon hozzáférhető bármely Szolgáltatás igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználója a rendszer egyik Szolgáltatásának sem.

A Szolgáltatás igénybevételére minden esetben a szolgáltatás igénybevétele időpontjában hatályos Felhasználási Feltételek tartalma vonatkozik, amely a Felhasználók által a Honlapon folyamatosan hozzáférhető, illetve megismerhető.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy  a jelen Felhasználási Feltételeket  bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybevétele a módosított Felhasználási Feltételek elfogadását jelenti.

A Jelen Felhasználási feltétel érvényességének kezdete: 2016. március 01.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes.

A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

3. A Szolgáltatás

A Mit-ehetek.hu weboldalon található „Szolgáltatások” menü pont célja információnyújtás az ott megjelölt betegségek, egyéb diéták, különböző allergiák és érzékenységek esetén fogyasztható ételekre vonatkozóan, valamint étrend összeállítás támogatása. A Szolgáltató ezen tevékenységét elsősorban  a célcsoportjába tartozó krónikus betegek, életmódból, életkorból és élethelyzetből diétára szorulók és étel allergiában szenvedő emberek részére ajánlja,  számukra a táplálkozással kapcsolatos témakörökben szolgáltat információt. A Szolgáltató által közzétett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom teljességéért és a közölt receptek  elkészítése tekintetében a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

4. A Szolgáltatás igénybevétele (és regisztráció)

A Mit-ehetek.hu weboldalon található egyes Szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek. A regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatások bárki által – jelen Felhasználási Feltételek betartása mellett – szabadon igénybe vehetők.

A regisztrálás a regisztrációs ív valós adatokkal való kitöltésével történik. Amennyiben a Felhasználó nem tölti ki, illetve nem megfelelően tölti ki az adatlap „kötelező adatok” mezőit, úgy a regisztráció nem valósul meg. Hiányos adatlap esetén a regisztráció újra indul mindaddig, míg az összes szükséges mező kitöltésre nem kerül. A regisztráció sikere továbbá függ attól, hogy a kiválasztott Felhasználói név alatt vagy a megadott e-mail címen regisztrált-e már valaki. Amennyiben a Szolgáltató adatbázisa nem tartalmazza a megadott Felhasználónevet és/vagy e-mail címet, úgy a regisztráció sikeres. A regisztráció sikerének további feltétele, hogy a Felhasználó a megadott e-mail címére elküldött jelszóval bejelentkezzen a Weboldalra.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során személyes adatok rendelkezésre bocsátására is sor kerül, melyek vonatkozásában Szolgáltató köteles az Információs önrendelkezési jogról és információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  rendelkezései szerint eljárni. A személyes adatok Szolgáltató általi kezelését illetően az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadók, melyet kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni.

A Felhasználó a Felhasználási feltételek elfogadásával kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem korlátozott. A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy betöltötte 18. életévét, ennek hiányában pedig azt, hogy törvényes képviselője jóváhagyta a honlap használatát.

Amennyiben a Felhasználó megszegi az Általános Felhasználási feltételeket, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját minden indoklás illetve értesítés nélkül törölni illetve az ilyen Felhasználót a regisztrációhoz kötött Szolgáltatások igénybe vételének lehetőségéből kizárni. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Felhasználó Felhasználási feltételekbe ütköző, vagy jogszabályt sértő magatartásáért. A jogsértő magatartással harmadik személynek okozott kárért kizárólag a Felhasználó felel.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

5. Felelősség kizárása

Az oldal  tartalma az általános dietetikai ismeretek felhasználásával készült. A receptlisták az általános dietetikai ismereteken túl a felhasználó által közölt információk alapján kerülnek összeállításra.

A honlap az otthoni, mindennapi étkezések kialakításában nyújt segítséget és nem helyettesíti a szükséges diéta meghatározásában a dietetikus szakember munkáját! Gyulladásos illetve akut betegek ne használják a honlapon található kategorizált recepteket (mert a betegségek ilyen szakaszában szigorúbb táplálkozási előírások érvényesek, ilyenkor feltétlenül forduljanak dietetikus szakemberhez).

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a partnerei, beszállítói, más felhasználók által a honlapra feltett  információk vagy anyagok tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A receptek tápanyag tartalma iránymutató jelleggel, a dietetikai kategorizálás megbízható tartalommal rendelkezik. A kategóriák között nem szereplő betegségek, érzékenységek esetén a felelősséget a Szolgáltató teljes körűen kizárja.  A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. 

Amennyiben a weboldalon a Felhasználó, partner által közzé- vagy elérhetővé tett anyag jogsértő, vagy erkölcsi szempontból kifogásolható, Szolgáltató a jogsértő, vagy kifogásolható tartalmat eltávolíthatja.

A Felhasználók, partnerek által a weboldalra feltöltött tartalmat Szolgáltató ellenőrizheti. A feltöltött tartalmat, ha az jogellenes, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott követelményeknek, eltávolíthatja.

Amennyiben a weboldalon a Felhasználó, vagy partner által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a Szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.

A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait, azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Felhasználóra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan tevékenységet folytat, amely a Szolgáltató bevételeinek csökkenését célozza vagy eredményezheti - így különösen az előfizetési díjak kikerülését vagy csökkenését elősegítő szolgáltatást reklámoz vagy végez, az szerződésszegésnek minősül és a Felhasználó kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak. A kötbér összege 150.000 Ft. Amennyiben a Felhasználó az interneten, így különösen valamely honlapon ezen tevékenységét reklámozza vagy a honlappal kapcsolatban közvetített szolgáltatást kíván eladni,  a Felek a jogsértést bizonyítottnak tekintik.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a mit-ehetek.hu használata nem helyettesíti a változatos étrendet, orvosi felügyeletet és egyéb kezeléseket. A recepteknél felhasznált alapanyagok minőségéért és az ételek elkészítési módjának tekintetében a felelősséget a Szolgáltató teljes körűen kizárja. A Szolgáltató a Mit-ehetek.hu oldalon megjelenő receptekből készített ételekből adódó károkért és egészségkárosodásért felelősséggel nem tartozik. Kérjük, hogy a felhasznált alapanyagok összetételét, a felhasznált adalékanyagokat, a termék szavatosságát a felhasználás előtt minden esetben gondosan tanulmányozza!

A szolgáltatások igénybevételével Ön beleegyezik abba, hogy a Honlapot kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használja és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő  károkért.

A Szolgáltató harmadik személyek áruira illetve szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket, reklámokat és bannereket futtathat a honlapon.

A Szolgáltató nem ellenőrzi e hirdetések, reklámok tartalmát, így nem felelős az ilyen hirdetések, reklámok, bannerek tartalmáért. A hirdető személy közvetlenül felelős minden, általa a hirdetésben, reklámban közölt adat tény-, és jogszerűségéért. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem ajánlja, vagy támogatja a honlapon harmadik személyek által hirdetett bármely árut vagy szolgáltatást, úgyszintén nem értékesíti ezen árukat illetve nem nyújtja e szolgáltatásokat. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló  2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a honlapra történő belépés, a honlap letöltése vagy a honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz. Úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a honlapon megjelenő vagy a honlapon keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus-, “worm”-, “trojan horse”-, “time bomb”-, “cancelbot”-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz.

A Szolgáltató bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, módosíthatja a honlap bármely tartalmát. A módosításból származó esetleges károkért nem felel.

A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a honlapon megjelenő bármely tartalom aktualizálásáért.

6. Kártalanítás, kártérítés

Az oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az oldalon hozzáférhető tartalom (ideértve az oldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem felel. Az oldal és az azon elhelyezett tartalom felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Szolgáltató kizárja.
 A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szolgáltató törli vagy módosítja.
A Honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében a Szolgáltató minden felelősséget kizár.

 A szolgáltatás igénybevételével Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön Honlap-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a Szolgáltató írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

A felhasználó viseli a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető bármely tartalom használatából eredő őt ért  kárt, költséget és minden egyéb következményt.

7. Szerzői jogok

Szolgáltató az adatbázis előállítását saját nevében és kockázatára kezdeményezte és gondoskodik az ehhez szükséges ráfordításokról. Az adatbázis-előállítójaként és az adatbázis, mint gyűjteményes mű tekintetében a Szolgáltató  a kizárólagos tulajdonosa a Mit-ehetek.hu oldalon található receptek kategorizálására vonatkozó tartalomnak. A honlapon található bármely tartalom, így különösen a receptek kategorizálása (Betegség, Diéta és Ételek jellemzői tekintetében) valamint szöveg, grafika, megjelölés, ikon, kép, video, védjegy, hirdetés, terv, elrendezés, beosztás, grafikai megjelenítés, valamint a honlap meghatározó jellemvonásai és főbb szolgáltatásait megvalósító funkciói (Heti menü összeállítás, Bevásárló lista generálás) a szerzői jog, a védjegy és más szellemi alkotásokra vonatkozó jog által védett. A Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A mit-ehetek.hu domainnév jogi védelmet élvez, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A felhasználó az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az így többszörözött rész további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, átdolgozására.

A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek feldolgozása és bármely célból történő hasznosítása.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A Mit-ehetek.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg.  Egy receptnek a kategorizálásával együttes másolása és terjesztése esetén 50.000 Forint, illetve a kész menük, bevásárló listák menünkénti terjesztése esetén 100.000 Forint a kötbér összege. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

8. Lehetőségek jogszerű tartalomátvételre (A szabad felhasználás esetei):

Természetes személy a honlap tartalmának egyes részeiről - kizárólag saját felhasználás céljából – másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására – így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A honlapon található cikkekre mutató link más honlapon szabadon elhelyezhető, azonban a mutatott cikk bármely részének közléséhez a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A mutatott cikk átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a honlapon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link.

9. A Szolgáltatás díjai

Az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását a weboldal előfizetés aloldala tartalmazza.

A díjakat a Felhasználó kizárólag a weboldal által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatások a sikeres bankkártyás fizetési visszajelzés után aktiválódnak. Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.

A Szolgáltató jogosult az Előfizetési Díjakat minden év januárjában minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

A Szolgáltató főszabályként elektronikus számlát bocsát ki szolgáltatásairól, melyet 48 órán belül megküld Felhasználónak. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése a Felhasználó feladata.

Szolgáltató - igény szerint - postai díj ellenében papír alapú számlát is kiállít Felhasználónak.

A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

A határozott idejű egy összegű fizetés esetén kedvezmény jár, ezért ha Felhasználó felmondja a határozott idejű, kedvezményes díjjal megállapított határozott idejű szerződést, felmondás esetén Szolgáltató a visszamaradó összeget nem fizeti vissza, azt kötbérként érvényesíti Felhasználóval szemben.

10. Felmondási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

11. Panaszkezelés rendje

Weboldalunk és cégünk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

Vagy területi szerveihez:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr Bobál Pál,

Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Hatósági Tanácsadó Iroda:                   

Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):

Kedd: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Csütörtök: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Péntek: 10.00-12.00

telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2598

Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Pénteken:09.00-13.00                                                                                                                                                                                                                                          

Fogyasztóvédelmi Rezsipont:

Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):

Hétfő: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Szerda: 09.00-13.00; 14.00-16.00

telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2592

Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Pénteken: 09.00-13.00    

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:

http://www.nfh.hu/teruleti

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

12. Adatvédelem

A Mit-egyek.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: Adatkezelési tájékoztató.

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

13. Szerződés létrejötte és hatálya

A Felhasználó a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta.

A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó részére.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

14. Felek jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy az előfizetési díj beérkezését követően szolgáltatása a Felhasználó részére azonnal működőképes.

Felhasználó a fizetős szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt Szolgáltatási Díjat köteles megfizetni. A szolgáltatások Díja minden esetben előre fizetendő.

A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.

15. Záró nyilatkozatok

A Mit-ehetek.hu használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon a felhasználó webes tevékenységei naplózásra kerülnek. A naplókat a Szolgáltató csak statisztikai célokra használja fel, és csak a Szolgáltató férhet hozzájuk.

A látogató illetve regisztrált felhasználó jelen feltételeket elfogadja – ez írásba foglalt nyilatkozatnak minősül -, azt a Szolgáltató Üzemeltetője elektronikusan iktatja oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen.

Budapest, 2016. március 01.