Mit ehetek? | Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PABOLE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest, Angol utca 43. al. 1., cégjegyzékszám: 01 09 700495, adószám: 12726316-2-42, Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-95284/2016.)(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. 

A részletes adatkezelési tájékoztatónkat ITT tudod letölteni.

I. AZ ALAPELVEK ÁTTEKINTÉSE

Személyes adatot csak az érintett tájékozott felhatalmazása alapján kezelünk. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. 

Az adatkezelésről való tájékoztatás során a Pabole Kft. törekszik a lehető legrészletesebb tájékoztatást megadni a személyes adatok kezeléséről. A tájékoztatás minden esetben kiterjed az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, a kezelt adatok körére és az adatkezelés időtartamára, arra, hogy a személyes adatokat kik kaphatják meg, továbbá a jogorvoslati és jogérvényesítési lehetőségekre. 

Személyes adatot csak a célhoz kötöttség elve figyelembevételével kezelünk. Csak meghatározott célból, valamely jog gyakorlása illetve kötelezettség teljesítése céljából kezelünk személyes adatokat. Kizárólag olyan esetben végzünk adatkezelést, amikor az az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és akkor is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A Pabole Kft. Mit-ehetek.hu tevékenysége által kezelt adatok minősége megfelel a legszigorúbb elvárásoknak is. A személyes adatok felvétele és kezelése törvényes és tisztességes. A kezelt adatok pontosságára, teljességére és időszerűségére különös figyelmet szentelünk. A személyes adatokat oly módon tároljuk, hogy az érintetteket csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

Korlátozás nélkül használható, az összes szolgáltatásunkra vonatkozó általános és egységes személyazonosító jelet nem használunk. Az egyes adatkezeléseinket csak akkor kapcsoljuk össze, ha ahhoz az érintett előzetesen, kifejezetten hozzájárult. 

Amennyiben valamely hatóság jogszabályi felhatalmazás alapján megkeresi a Pabole Kft-t, a hatóság részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amilyen adatkérésre a megkereső hatóságot törvény felhatalmazza. 

A Mit-ehetek.hu olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

A Mit-ehetek.hu informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűzkár és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

II. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI 

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI 

1.1  Adatkezelő neve: Pabole Korlátolt Felelősségű Társaság 

1.2  Székhelye: 1148 Budapest, Angol u. 43. Al.1.

1.3  Postacíme: 2112 Veresegyház, Kölcsey u. 73. 

1.4  E-mail címe: info@mit-ehetek.hu

1.5  Telefonszám: 06-20-9429212

1.6  Honlapja: www.mit-ehetek.hu

2. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI 

2.1  Adatfeldolgozó neve: E-vista Kft. 

2.1.1  Székhelye: H-6722 Szeged, Attila utca. 11., I./1.

2.1.2  Postacíme: H-6722 Szeged, Attila utca. 11., I./1.

2.1.4  E-mail címe: info@e-vista.hu

2.1.5  Honlapja: https://evista.hu

2.2  Adatfeldolgozó neve: The Rocket Science Group, LLC

2.2.1  Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

2.2.2  Postacíme: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

2.1.3  Adatfeldolgozás helye: Atlanta, Georgia, Egyesült Államok

2.2.3  E-mail címe: pr@mailchimp.com

2.2.4  Honlapja: https://mailchimp.com

2.3  Adatfeldolgozó neve: Agilis Tréning Bt. 

2.3.1  Székhelye: H-2112 Veresegyház, Kölcsey u. 73.

2.3.2  Postacíme: H-2112 Veresegyház, Kölcsey u. 73.

2.3.4  E-mail címe: bocker.bea@agilistrening.hu

III. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL ALKALMAZOTT RÉSZLETES ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

1. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban, a hatályos magyar jogszabályokban és európai uniós irányelvekben meghatározott elvárásoknak. 

2. Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a www.mit-ehetek.huoldalon.

3. Az Adatkezelő jogosult az Adatkezelés Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési Szabályzat módosításának esetén az Adatkezelő a Felhasználót a változásokról a honlapján történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot. 

4. Az Adatkezelő elkötelezett Felhasználó személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

5. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 • Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk); 
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR); 
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); 
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény; 
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény; 
 • Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény; 
 • A 16/2011. számú vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB- ajánlásról. 

6. Az Adatkezelő a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel. 

7. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Társaság felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. 

8. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

9. Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Adat- kezelő kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. 

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában foglaltak. 

2. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

3. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

 1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 
 2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

V. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA ADATKEZELÉSI CÉLOK SZERINT

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

1. REGISZTRÁCIÓ A HONLAPON

1.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

A weboldal teljes körű használatához szükséges a regisztráció.

Az érintettek köre:A weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

Regisztráció két módon valósulhat meg, néhány azonosító adat megadásával vagy Facebook-os regisztrációval.

Személyes adat – Jelszavas regisztrációnál

Adatkezelés célja 

e-mail cím 

Az e-mail cím elengedhetetlen a felhasználó azonosításához. 
Egyedi azonosíthatóság szükséges, hogy a weboldal alábbi szolgáltatásokat tudja nyújtani a regisztrált érintettnek:
Saját receptgyűjtemény kezelés, receptkeresés megkönnyítése egyéni Legyen benne és Ne legyen benne listák segítségével és az utolsó receptkeresési feltétel felkínálásával, menütervezés és az elkészített menüterv regisztrálthoz eljuttatása.
Időszakonként, de maximum évi 4 alkalommal a regisztrált érintetteket érintő tájékoztató Hírlevél küldésére használjuk az email címet, melyet a Mailchimp.com Adatfeldolgozó partnerünkön keresztül küldünk ki.

jelszó 

A jelszó a felhasználó biztonságos azonosításához szükséges. 

Megszólítási név

Megszólítási név kezelésével személyre szabott fiókot tudunk nyújtani a felhasználóinknak. 

Személyes adat – Facebook-os regisztrációnál

Adatkezelés célja 

e-mail cím

Az e-mail cím elengedhetetlen a felhasználó azonosításához. Egyedi azonosíthatóság szükséges, hogy a weboldal alábbi szolgáltatásokat tudja nyújtani a regisztrált érintettnek:
Saját receptgyűjtemény kezelés, receptkeresés megkönnyítése egyéni Legyen benne és Ne legyen benne listák segítségével és az utolsó receptkeresési feltétel felkínálásával, menütervezés és az elkészített menüterv regisztrálthoz eljuttatása.

Időszakonként, de maximum évi 4 alkalommal a regisztrált érintetteket érintő tájékoztató Hírlevél küldésére használjuk az email címet, melyet a Mailchimp.com Adatfeldolgozó partnerünkön keresztül küldünk ki.

Keresztnév és családi név

A név elengedhetetlen a felhasználóhoz tartozó facebook fiók azonosításához. 
A név kezelésével személyre szabott fiókot tudunk nyújtani a felhasználóinknak.

1.2  Az adatkezelés jogalapja 

A felhasználó hozzájárulása, amelyet a holnapra regisztrálással, ráutaló magatartással ad meg felénk. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapul. 

1.3  Az adatkezelés időtartama 

A felhasználó adatait addig kezeljük, ameddig a felhasználó nem törli a fiókját vagy – amennyiben a felhasználó a fiókot nem használja – fél év után töröljük. Amennyiben azt észleljük, hogy a fiók inaktívvá vált, a regisztrációtól számított öt hónap elteltével e-mailüzenetben kérjük a felhasználót, hogy lépjen be a fiókjába, és jelezzük, hogy amennyiben ez nem történik meg, törölni fogjuk a fiókot. 

Ha nem történik belépés, ismételt e-mail üzenetet küldünk az előző üzenetet követő két héttel, amelyben jelezzük, hogy az e-mail az utolsó felhívás a belépésre a fiókadatok törlését megelőzően. Ha nem történik belépés ekkor sem, a fiókadatokat a regisztrációtól számított fél év elteltével töröljük. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:A személyes adatokat az adatkezelő és a mit-ehetek.hu oldal menedzselésével megbízott alvállalkozója kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: jelszó, Megszólítási név. A személyes adatok teljes törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1148 Budapest, Angol utca 43. al. 1. címen,
 • e-mail útján az info@mitehetek.hu e-mail címen.

1.4 Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége 

Cégünk jelen célhoz adatfeldolgozót vesz igénybe, amely cégeket és tevékenységüket az alábbiakban mutatjuk be. 

1.4.A. Evista Informatikai Kft.

1.4.A. 1. Kezelt személyes adat 

 • e-mail cím 
 • jelszó 
 • Megszólítási név
 • Keresztnév
 • Vezetéknév

1.4.A. 2. Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot? 

Az E-vista Kft.. a www. mit-ehetek.hu honlap tárhelyszolgáltatójaként biztosítja az adatok tárolásának helyét a saját szerverükön. 

1.4.A.3. Adatkezelés időtartama 

A fiók törléséig. 

1.4.B. The Rocket Science Group, LLC (www.mailchimp.comtulajdonosa)

1.4.B.1. Kezelt személyes adat 

 • e-mail cím
 • Megszólítási név
 • Keresztnév
 • Vezetéknév

1.4.B.2. Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot? 

A The Rocket Science Group, LLC a www.mailchimp.com tulajdonosa, mely a Hírlevélküldő szolgáltás nyújtja a www. mit-ehetek.hu oldal regisztrált érintettjeinek tájékoztatás küldés céljából. A hírlevél feliratkozók és leíratkozók adatait automatikusan továbbítja a www.mit-ehetek.hutárhelyszolgáltatójának 

1.4.B.3. Adatkezelés időtartama 

A hozzájárulás visszavonásáig. A személyes adatok törlésére a lehető legrövidebb időn belül, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított legfeljebb 10 munkanapon belül kerül sor.

2. KAPCSOLATTARTÁS REGISZTRÁL ÉS NEM REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKKAL 

Cégünk biztosítja a regisztrált felhasználók és az érdeklődők számára, hogy e-mailben az info@mit-ehetek.hue-mail címen vegyék fel a kapcsolatot velünk.

2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Személyes adat 

Adatkezelés célja 

e-mail cím 

Az e-mail cím elengedhetetlen a felhasználó azonosításához. 

Kerszet- és Családinév  vagy megszólítási név

Amennyiben Facebook-on keresztül regisztrált felhasználó, úgy a családi- és keresztneve alapján kerül be a rendszerünkbe a felhasználó. Kapcsolattartáskor az érintett nevét azért kezeljük, hogy megfelelő módon tudjuk megszólítani a levelezés során. 

2.2  Az adatkezelés jogalapja 

Az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapul. 

2.3  Az adatkezelés időtartama 

Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ezután az e-mail rendszerünkből töröljük az Ön 2.1 pontban foglalt adatait. 

2.4 Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége 

Cégünk jelen célhoz adatfeldolgozót vesz igénybe, amely cégeket és tevékenységüket az alábbiakban mutatjuk be. 

2. 4. A. Evista Informatikai Kft.

2. 4. A.1. Kezelt személyes adat 

 • e-mail cím 
 • Keresztnév
 • Vezetéknév

2. 4. A.2. Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot? 

Az E-vista Kft. a www.mit-ehetek.hu honlap tárhelyszolgáltatójaként biztosítja a levelezési rendszert és az adatok tárolásának helyét a saját szerverükön. 

2. 4. A.3. Adatkezelés időtartama 

Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ezután az e-mail rendszerünkből töröljük az Ön 2.1 pontban foglalt adatait. 

2. 4.B. Agilis Tréning Bt. 

2. 4.B.1. Kezelt személyes adat 

 • e-mail cím 
 • Keresztnév
 • Vezetéknév

2. 4.B.2. Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot? 

Az Agilis Tréning Bt. a www. mit-ehetek.hu honlap tartalmát menedzselő megbízott alvállalkozó, e-mail érdeklődés esetén az érintettel elektronikus veszi fel a kapcsolatot.
Az elektronikus levelezési adatok az Agilis Tréning Bt. Ügyvezetőjének számítógépén is tárolásra kerülnek.

2. 4.B.3. Adatkezelés időtartama 

Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ezután az e-mail rendszerünkből töröljük az Ön 2.1 pontban foglalt adatait. 

3. ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL

Amennyiben a Felhasználó feliratkozik az Adatkezelő hírlevelére, az Adatkezelő saját döntése szerinti gyakorisággal, de legfeljebb heti gyakorisággal hírlevelet küld neki. A Hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.

A hírlevélre feliratkozásnak nem feltétele a regisztrálás a mit-ehetek.hu oldalon. Két módon lehet hírlevélre feliratkozni:

 1. mit-ehetek.hu oldalon, ekkor csak az e-meil cím megadása szükséges,
 2. különböző szakmai anyagok letöltéséhez szükséges a hírlevélre történő feliratkozás. Ekkor közvetlenül a hírlevél szolgáltató adatkezelőnél történik a feliratkozás.

Amennyiben a Felhasználó feliratkozik az Adatkezelő hírlevelére, és a Felhasználó 16 évnél fiatalabb, úgy jognyilatkozata érvényességéhez a szülő/gondviselő beleegyezése szükséges. 

3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Személyes adat 

Adatkezelés célja 

e-mail cím 

Az e-mail cím elengedhetetlen a felhasználó azonosításához.
Esetenként reklámot is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése az érdeklődők részére.  

Megszólítási neve

A hírlevél személyesebb jellegűvé tételénél a megszólításhoz szükséges.

Családi és keresztneve

Az érintett családi nevét csak akkor kezeljük, ha már regisztrált felhasználóként iratkozik fel a hírlevélre, de magához a hírlevél küldéséhez nem kérjük be ezt az adatot. 

3.2 Az adatkezelés jogalapja 

Az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, továbbá a regisztráció körében felsorolt adatok. 

3.3 Az adatkezelés időtartama 

A hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére a lehető legrövidebb időn belül, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított legfeljebb 10 munkanapon belül kerül sor. 

3.4 Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége 

Cégünk jelen célhoz adatfeldolgozót vesz igénybe, amely céget és tevékenységét az alábbiakban mutatjuk be.

3.4.A. Evista Informatikai Kft.

3.4.A.1. Kezelt személyes adat 

 • e-mail cím
 • Megszólítási név
 • Kereszt név
 • Családi név

3.4.A.2. Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot? 

Az E-vista Kft. a www. mit-ehetek.hu honlap tárhelyszolgáltatójaként biztosítja az adatok tárolásának helyét a saját szerverükön. A hírlevél feliratkozók hírlevél kiküldéséhez szükséges adatait a tárhelyszolgáltató automatikusan továbbítja a Hírlevél küldését végző adatfeldolgozónak. 

3.4.A.3. Adatkezelés időtartama 

Hírlevélről történő leiratkozásig. 

3.4.B. The Rocket Science Group, LLC

3.4.B.1. Kezelt személyes adat 

 • e-mail cím
 • Megszólítási név
 • Keresztnév
 • Családnév

3.4.B.2. Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot? 

A The Rocket Science Group, LLC a www.mailchimp.com tulajdonosa, mely a Hírlevélküldő szolgáltás nyújtja a www. mit-ehetek.hu oldal Hírlevelére feliratkozóknak. A hírlevél feliratkozók és leíratkozók adatait automatikusan továbbítja a www.mit-ehetek.hutárhelyszolgáltatójának.
/A Családi és keresztnév csak a facebookal regisztrált és később Hírlevélre feliratkozók esetén kerül be a mailchimp.hu rendszerébe./ Minden egyéb esetben megszólítási névvel szerepel az Érintett.

3.4.B.3. Adatkezelés időtartama 

A hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére a lehető legrövidebb időn belül, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított legfeljebb 10 munkanapon belül kerül sor.

4. KAPCSOLATTARTÁS PARTNEREKKEL

Cégünk a weboldal tartalmához partnerekkel együttműködik. Dietetikusok, bloggerek, szakmai érintettség miatt egyéb partnerekkel.

4.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Személyes adat 

Adatkezelés célja 

e-mail cím 

Az e-mail cím elengedhetetlen a kapcsolattartáshoz. 

Érintett Családi- és keresztneve 

Kapcsolattartásnál megszólításhoz szükséges, valamint az érintett hozzájárulásával a recepteknél forrásként feltüntetéshez.
Partner oldalra felkerülő partnereinknél a Partner személyre történő egyértelmű hivatkozás miatt szükséges. Partner lehet egy cég vagy egy személy is.

Weboldal URL

A partnerként való feltüntetéshez szükséges.
Az érintett hozzájárulásával a recepteknél forrásként feltüntetéshez.

telefonszám

A telefonszám elengedhetetlen a kapcsolattartáshoz, szakmai gyors egyeztetésekhez.

4.2  Az adatkezelés jogalapja 

Az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapul. 

4.3  Az adatkezelés időtartama 

Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ezután a mit-ehetek.hu oldal menedzselésévelmegbízott alvállalkozó munkatársának telefonjából és levelezőrendszeréből, az info@mit-ehetek.hulevelezőrendszerből, valamint a weboldalunkon a partnerek közül, és a recepteknél a forrás megjelenítésnél töröljük az Ön 4.1 pontban foglalt adatait. 

4.4 Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége 

Cégünk jelen célhoz adatfeldolgozót vesz igénybe, amely cégeket és tevékenységüket az alábbiakban mutatjuk be. 

4.4.A. Evista Informatikai Kft.

4.4.A.1. Kezelt személyes adat 

 • e-mail cím 
 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Web oldal URL

4.4.A.2. Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot? 

Az E-vista Kft. a www. mit-ehetek.hu honlap tárhelyszolgáltatójaként biztosítja a levelezési rendszert és az adatok tárolásának helyét (Tartalom/Partnerek adattábla) a saját szerverükön. 

4.4.A.3. Adatkezelés időtartama 

Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ezután a mit-ehetek.hu oldalról és a hozzá kapcsolódó levelezési rendszerünkből töröljük az Ön 4.1 pontban foglalt adatait. 

4.4.B. Agilis Tréning Bt. 

4.4.B.1. Kezelt személyes adat 

 • e-mail cím 
 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Telefonszám
 • Web oldal url

4.4.B.2. Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot? 

Az Agilis Tréning Bt. a www. mit-ehetek.hu honlap tartalmát menedzselő megbízott alvállalkozó, valamennyi partnerünkkel tarja a kapcsolatot elektronikusan és személyesen is.
Az elektronikus levelezés során a 4.1 pontban leírt partneradatok az Agilis Tréning Bt. Ügyvezetőjének számítógépén is tárolásra kerülnek egy elkülönített levelezési mappában.

4.4.B.3. Adatkezelés időtartama 

Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ezután az e-mail rendszerünkből töröljük az Ön 4.1 pontban foglalt adatait. 

5. KAPCSOLATTARTÁS AJÁNLÓKKAL 

Cégünk a weboldal regisztrált és nem regisztrált felhasználóktól véleményeket kap, melyek közül azokat, amelyekhez a véleményező elektronikus úton -e-mailben - hozzájárul, feltesszük a mit-ehetek.hu oldalra. 

5.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Személyes adat 

Adatkezelés célja 

e-mail cím 

Az e-mail cím elengedhetetlen a kapcsolattartáshoz. 

Érintett megszólítási neve, amely lehet Nickname vagy saját Kereszt és családinév 

Kapcsolattartásnál megszólításhoz szükséges.

Fénykép

Amennyiben a partner hozzájáról, a facebookosan regisztrált érintettnél a facebook kép, vagy e-mailben elküldött fényképe kerül ki az ajánláshoz.

5.2  Az adatkezelés jogalapja 

Az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapul. 

5.3  Az adatkezelés időtartama 

Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ezután a mit-ehetek.hu oldal menedzselésével megbízott alvállalkozó munkatársának levelezőrendszeréből, az info@mit-ehetek.hulevelezőrendszerből, valamint a weboldalunkon az Ajánlók adattáblából töröljük az Ön 5.1 pontban foglalt adatait. 

5.4 Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége 

Cégünk jelen célhoz adatfeldolgozót vesz igénybe, amely cégeket és tevékenységüket az alábbiakban mutatjuk be. 

5.4.A. Evista Informatikai Kft.

5.4.A.1. Kezelt személyes adat 

 • e-mail cím 
 • Megszólítási név
 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Fénykép

5.4.A.2. Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot? 

Az E-vista Kft. a www. mit-ehetek.hu honlap tárhelyszolgáltatójaként biztosítja a levelezési rendszert és az adatok tárolásának helyét (Ajánló adattábla) a saját szerverükön. 

5.4.A.3. Adatkezelés időtartama 

Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ezután az Ön 5.1 pontban foglalt adatait a mit-ehetek.hu oldal Ajánlók adattáblából, valamint az ajánláshoz kapcsolódóan történt levelezéseket a levelezési rendszerünkből töröljük. 

5.4.B. Agilis Tréning Bt. 

5.4.B.1 Kezelt személyes adat 

 • e-mail cím 
 • Megszólítási név
 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • fénykép

5.4.B.2. Mely módon használja az adatfeldolgozó a személyes adatot? 

Az Agilis Tréning Bt. a www. mit-ehetek.hu honlap tartalmát menedzselő megbízott alvállalkozó, valamennyi Ajánló érintettel tarja a kapcsolatot elektronikusan. Az elektronikus levelezés során az 5.1 pontban leírt adatok az Agilis Tréning Bt. Ügyvezetőjének számítógépén is tárolásra kerülnek egy elkülönített levelezési mappában.

5.4.B.3. Adatkezelés időtartama 

Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ezután az Ön 5.1 pontban foglalt adatait az ajánláshoz kapcsolódóan történt levelezéseket a levelezési rendszerünkből töröljük. 

VI. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

VII. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

A cookie-k kis méretű adatállományok, amelyek az Ön végfelhasználói készülékén tárolódnak. Annak megállapítására használhatók, hogy végfelhasználói készüléke volt-e már kapcsolatban oldalainkkal. Csak a végfelhasználói készülékén lévő cookie kerül azonosításra. Személyes adatok akkor tárolhatók cookie-kban, ha Ön ehhez hozzájárult, vagy ha ez technikai okokból feltétlenül szükséges, például egy védett bejelentkezés lehetővé tétele érdekében.

Ha weboldalunkra látogat, azzal hozzájárul a cookie-k végfelhasználói készülékén történő használatához és tárolásához. Weboldalunkat azonban cookie-k nélkül is felkeresheti. A legtöbb böngésző a cookie-kat automatikusan elfogadja. Ön megakadályozhatja, hogy cookie-k tárolódjanak végfelhasználói készülékén úgy, hogy a böngészője beállításainál kiválasztja a cookie-k engedélyezését tiltó pontot. Végfelhasználói készülékéről bármikor törölheti a már elfogadott cookie-kat. Ehhez olvassa el a böngésző, ill. a végfelhasználói készülék gyártójának használati utasítását. A Local Shared Objects deaktiválásával kapcsolatos további információkat a következő hivatkozásonkeresztül érheti el:

1. Ha Ön nem engedélyezi a cookie-kat, tudnia kell, hogy ezzel esetleg korlátozza kínálatunk egyes részeinek működését.

2. A cookie-k a következő kategóriákba sorolhatók:

3. Feltétlenül szükséges cookie-k (1. típus)

Ezekre a cookie-kra feltétlenül szükség van ahhoz, hogy a weboldalak és az azokhoz kapcsolódó funkciók az előírásoknak megfelelően működjenek. 

4. Funkció-cookie-k (2. típus)

Ezek a cookie-k a weboldalak kényelmes használatának és teljesítményének javítását, valamint különböző funkciók rendelkezésre bocsátását teszik lehetővé. 

5. Teljesítmény-cookie-k (3. típus)

Ezek a cookie-k arról gyűjtenek információkat, hogy Ön milyen módon használja a weboldalakat. A teljesítmény-cookie-k például abban vannak segítségünkre, hogy megtaláljuk internetkínálatunk különösen népszerű részeit. Így weboldalaink tartalmát célirányosabban tudjuk hozzáigazítani az Ön igényeihez, ezáltal javítva az Ön számára nyújtott kínálatunkat. Az ezekkel a cookie-kkal gyűjtött információk nem tartalmaznak személyes adatokat. Az információk gyűjtésével és kiértékelésével kapcsolatban „A felhasználási adatok kiértékelése“ című fejezet tartalmaz további információkat.

6. Harmadik fél által létrehozott cookie-k (4. típus)

Ezeket a cookie-kat harmadik fél, pl. közösségi hálózat, helyezi el. Elsősorban közösségi médiumok tartalmainak, pl. Social Plugin-ok, oldalunkra történő beillesztéséhez kerülnek felhasználásra. Arra vonatkozóan, hogy milyen módon alkalmazzuk a Social Plugin-okat, a Privacy Statements „Social Plugin-ok“ című fejezete tartalmaz információkat.

7. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

8. Az adatkezelés ténye, akezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

9. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

10. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

11. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

12. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

13. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

14. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbításvagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

15. A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics és a Hotjar szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak.

16. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

17. A Hotjar adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el: https://www.hotjar.com/privacy

18. A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. Önnek a böngésző beállításainál van lehetősége a sütiket kezelni: tilthatja és törölheti őket. 

19. Ha szeretne a sütik beállításáról bővebben olvasni, az Ön által használt böngésző nevére kattintva többet is megtudhat.

A részletes adatkezelési tájékoztatónkat az adatbiztonságra vonatkozó részletekkel együtt ITT tudod letölteni.